لطفاً منتظر باشید ...

د افغانستان اسلامي امارت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی


د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د خالي بستونو غوښتنلیک فورمه/ فورم درخواستی امتحان بست های خالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
شخصي معلومات
د دندي انتخاب/ انتخاب وظیفه
شخصي معلومات/ معلومات شخصی
پته/آدرس
دایمي او اوسنۍ پته/ آدرس دایمی و فعلی آدرس دایمی و فعلی هر دو ضروری میباشد. معلومات هر آدرس را بطور جداگانه درج نموده و ثبت نمایید
دپته نوع/نوع آدرس ولایت ولسوالی قریه
زده کړي
لطفاً معلومات در مورد تحصیلات خویش را درج و ثبت نماید تمام تحصیلات خویش را بطور جداگانه درج فورم ذیل نموده و ثبت نماید. بعد از هر ثبت فورم خالی گریده و آماده به درج معلومات جدید میباشد
د شروع نیټه
د ختم نیټه
د زدکړو کچه/درجه تحصیل برخه/رشته پوهنتون شروع نیټه ختم نیټه د زده کړو ځای/ مرجع تحصیلی

د ژبو برخه
دکوم ژبو سره آشنایی لری؟/ به کدام زبان ها بلدیت دارید؟ داشتن مهارت به سه زبان (پشتو، دری و انگلیسی) حتمی و ضروری میباشد. لطفاً مهارت به هریک از این زبان را ها بطور جداگانه درج فورم نموده و ثبت نماید. بعد از هر ثبت فورم دوباره خالی گردیده و آماده درج معلومات جدید میباشد
ژبن/ زبان ها لیکل/ نوشتن لوستل/ خواندن خبرې کول/ صحبت کردن
د کمپیوټر مهارتونه
د کمپیوټر مهارتونه/ مهارت های کمپیوتر لطفاً مهارت های خویش را در استفاده از کمپيوتر بیان دارید. مهارت خویش را با ذکر نام برنامه کمپيوتری و سطح دانش تان بطور جداگانه درج و ثبت نماید. بعد از ثبت هر برنامه، فورم خالی گردیده و آماده درج و ثبت معلومات جدید میباشد
پروګرامونه/ برنامه ها مهارتونه/مهارت ها
کاري تجربه
لطفاً تجارب کاری خویش را درج و ثبت نمایید. چندین تجربه کاری طی یک زمان از طرف سیستم پذیرفته نمیشود لطفاً تجارب کاری خویش را بطور جداگانه درج و ثبت نماید. بعد از ثبت نمودن هر تجربه کاری، فورم دوباره خالی گردیده و آماده ثبت معلومات جدید میباشد. قابل ذکر است که دو تجربه کاری در یک زمان و تاریخ از طرف سیستم رد میگردد
د دندې عنوان/ عنوان وظیفه اداره/ وزارت د شروع نیټه د ختم نیټه مدت کار تعداد کارمندان تحت نظارت شما مقدار معاش به افغانی
د کاری اسنادو تایید مرجع
ستا سو د کاري اسنادو تایید مرجع/ مرجع تاییدی اسناد کاری شما دو مرجع معتبر را بطور جداگانه معرفی نماید تا از سابقه کاری شما تایید و تصدیق نمایند. فورم بعد از ثبت معلومات دوباره خالی میگردد و آماده ثبت معلومات جدید میباشد
نوم/ اسم د دندې عنوان/ عنوان وظیفه وزارت /اداره د آمر د تیلفون شمیره شماره تماس آمر د برېښنالیک پته
ضمیمه اسناد
لطفاً تمام اسناد و ضمایم را در یک فایل PDF و یا یک فایل ZIP شده، تنظیم نموده و ارسال بدارید لطفاً تمام اسناد خویش را در یک فایل PDF و یا یک فایل ZIP تنظیم نموده و با این فورم ضمیمه نماید. بعد از درج و ثبت موفقانه، این فورم را ارسال نماید. زمانیکه فورم شما موفقانه ارسال گردید، سیستم برایتان نمبر مسلسل درخواستی شما را ارسال خواهد نمود که در صورت ضرورت جهت پیگیری درخواستی شما قابل استفاده خواهد بود
فارمت قابل قبول، PDF و یا ZIP میباشد و حد اکثر حجم فایل از 5 MB میباشد