لطفاً منتظر باشید ...

د افغانستان اسلامي امارت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی


د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د خالي بستونو غوښتنلیک فورمه/ فورم درخواستی امتحان بست های خالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فعلاً هیچ بست در اعلان نیست