د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د خالي بستونو لپاره غوښتنلیک فورمه

فورم درخواستی امتحان بست های خالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی


د دې فورم سره خپل د تحصیل، کاری تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاپی ضمیمه کړی!

یاددښت: تحصیلي اسناد مو باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه که مو چیري په دولتي ارګان کي وي نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړې نه وي ضمیمه کړی او که مو چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي، د قرار داد کاپی ترڅنګ نوموړئ تجربه باید د اړونده دولتی مراجعو (د سودا ګری یا اقتصاد وزارت) څخه تايید شوی وی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه لطفا ډډه وکړی

خپل ټول اسناد مو په PDF یا ZIP فایل کې تنظیم کړئ چې اندازه یې له 5 MB څخه ډیره نه شئ ، او د فورم په وروستي مرحله (ضمیمه برخه )کې ثبت کړئ. پاملرنه! د غوښتنې فورم له ډکولو او لېږلو څخه وروسته، سېسټم تاسو ته د غوښتنې مسلسله شمېره وړاندې کوي چې هغه نوټ کړئ! که چيري غوښتونکي له سېسټم څخه خپله مسلسله شمېره ترلاسه نکړي، دا په دې معنی ده چې د غوښتنې فورم یې بشپړ شوی نه دی او په دې توګه د ارزونې یا آزموینې پروسه کې نه شاملېږي. د تخنیکي ستونزې سره د مخ کېدو په حالت کې له hr.mcit@gmail.com ایمیل سره اړیکه ونیسئ!

با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید!

یادداشت: اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، ضمن ارایه کاپی قرار داد خط باید تاییدی از مراجع مربوطه دولتی( وزارت تجارت یا اقتصاد) را نیز ارایه نماید. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها . خودداری نماید.

تمام اسناد را در یک فایل PDF و یا یک فایل ZIP شده که حجم آن از 5 MB تجاوز نکند، تنظیم نموده و در مرحله آخر فورم (بخش ضمایم) ثبت نماید. توجه! بعد از تکمیل و ارسال فورم درخواستی، سیستم برای شما نمبر مسلسل درخواستی تان را ارایه نموده و شما آن‌را یادداشت نمایید! در صورتی‌که درخواست کننده نمبر مسلسل را از سیستم دریافت ننماید، این به معنی عدم تکمیل فورم درخواستی پنداشته شده و از این‌رو، درخواست کننده شامل پروسۀ ارزیابی یا امتحان نمی‌گردد. در صورت مواجه شدن به مشکلات تخنیکی، لطفاً به ایمیل hr.mcit@gmail.com تماس برقرار نمایید

بطور مثال، در تصویر ذیل نشان داده شده که درخواستی تکمیل گردیده و نمبر مسلسل درخواستی برای متقاضی داده شده که در صورت ضرورت، میتواند توسط این نمبر درخواستی خویش را پیگری نماید